CV

Dit is mijn loopbaan:

 Augustus 2012- heden                      

 • Eigenaar van  Heus!…het kan, passende begeleiding in het onderwijsUitvoeren van opdrachten voor verschillende disciplines
 • Ambulant Begeleider  bij AB dienst ZML gericht op zeer moeilijk lerende kinderen in het regulier basisonderwijs
 • Begeleider Passend Onderwijs Sterk VO Utrecht: Start van SWV Sterk VO als schoolgericht begeleider                  
 • Begeleiden, adviseren en coachen van  leerkrachten met betrekking tot leerlingen met een cluster 3 indicatie op basis -, voortgezet- en MBO scholen
 • Participeren in diverse Zorg Advies teams in de regio, voor BAO en VO
 • Opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Docenten/ leerkrachten begeleiden om veranderingen in het Klassenmanagement tot stand te brengen
 • Docenten/ leerkrachten en zorgteams ondersteunen en adviseren m.b.t.. veranderingen in het kader van opbrengstgericht werken
 • Samen met de school een vertaling maken van het ondersteuningsplan naar een werkplan met concrete activiteiten
 • Samen met de school een  handelings– en begeleidingsplan opstellen voor de LGF-trajecten
 • De school helpen bij het implementeren van handelingsadviezen voor leerlingen
 • Organiseren van gespecialiseerde onderwijsarrangementen
 • Implementeren van veranderingstrajecten naar de principes van handelingsgericht werken binnen het VO/ PRO
 • Visie ontwikkelen m.b.t.. Passend Onderwijs op verschillende gebieden: de ZML leerling, de SWVs, de reguliere basisschool, de ouder
 • organiseren van intervisie
 • ouders adviseren/begeleiden bij verandering van school

januari 2008 –  augustus 2012   Ambulant Begeleider  bij Reactys te Baarn.

 • Begeleiden, adviseren en coachen van  leerkrachten met betrekking tot leerlingen met een cluster 3 indicatie: leerlingen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of verstandelijke beperking op basis -, voortgezet- en MBO scholen
 • Geven van teamvoorlichting
 • Geven van voorlichting op PABO’s
 • Geven van voorlichting op studiedagen
 • Opstellen en implementeren van begeleidingstrajecten naar de principes van handelingsgericht werken
 • omgaan met verschillen in het rekenonderwijs
 • Participatie in Vuurgroep m.b.t. verandering in de manier van aanbod voor de scholen die van AB gebruik maken m.b.t. overgang naar passend onderwijs
 • lid van de orthotheek werkgroep

2000-2008   Intern Begeleider en Remedial Teacher, Stichting Lek en IJssel

KBS de Ark IJsselstein

 • Intern Begeleider, in de  eerste jaren in combinatie met Remedial Teaching, eerst voor de hele school, later voor 17 groepen onderbouw (groepen 1-2-3)
 • Initiëren van nieuwe onderwijsinzichten  m.b.t. de organisatie op deze nieuw gestarte schoolbeleid ontwikkeld en deze geïmplementeerd
 • Opzetten zorgstructuur en deze vastleggen
 • Zorg in ontwikkeling aanpassen aan de leerlingen/ organisatie/ personeel
 • Opstarten en implementeren van nieuwe methoden en systemen in school: o.a. LVS van CITO, dyslexieprotocol, Memelink, VLL,VVE .
 • Leerkrachten ondersteunen en coachen
 • Aanname leerlingen en verdeling  van leerlingen
 • Lid van het management-team,
 • Voeren van gesprekken :leerkrachten, ouders,  sollicitanten
 • Als Remedial Teacher  onderzoek doen bij en begeleiding geven aan leerlingen
 • Afnemen van  FIK 2 onderzoek m.b.t. dyslexie
 • Initiëren van IB netwerk Stichting Lek en IJssel
 • Deelname aan Buurtnetwerk, SWV en IB netwerk Stichting
 • Assessments  bij studenten afnemen voor de PABO Domstad

1998-2000                        

Leerkracht groep 1-2   KBS de Ark IJsselstein

 • verantwoordelijk voor de start van de onderbouw van een nieuw gestarte school
 • Lesgevende taken, fulltime en parttime in groep 1-2
 • Sollicitatiegesprekken voeren
 • Lid MR
 • Materialen aanschaffen
 • Opzetten en Lid medezeggenschapsraad
 • Samenwerken met duopartner

1976- 1998  Leerkracht groep 1-2-3  Bij de KSU in Utrecht

Kleuterschool Toontje, Sint Antoniusschool, KBS De Kameleon Utrecht

 • Lesgevende taken, fulltime en parttime in groep 1-2-3
 • Zorg voor kinderen met taalachterstand ( onderwijsvoorrangsbeleid)
 • Opzetten van ouderavonden, 10 minutengesprekken, rapporten voor de onderbouw
 • Opstarten Ouderraad
 • Implementeren van de ideeën m.b.t. samengaan Kleuterschool en lagere school in de Basisschool
 • Lid MR
 • Lid van de werkgroep fusie Antonius en Majella
 • RT in de groepen 1-2-3
 • Cursus Zelfstandig Werken
 • ELLO
 • Gebruik van de computer in de klas

Opleiding en nascholing 

2012    Co-teaching Sandra Koot
2012    Video Begeleiding Spring, scholen in de praktijk
2011   Naar school op jouw manier Nijland en Kroes
2011    Ambassadeur cluster 3 Quanta / NpM  Gedragswerk
2010   Handelingsgericht Werken  Noelle Pameijer Fontys Hogescholen
2010   Oplossingsgericht coachen Fontys Hogescholen
2008    Training Human Dynamics KPC groep
2007    Training coachen en begeleiden van leraren Domstad/ KPC
2005    VVE Taalrijk Eduniek
2003    Ontwikkelingsvolgmodel Memelink EDI / Eduniek
2003    FIK 2 diagnosticeren van dyslexie EDI / Eduniek
2001    Leraar SO / Remedial Teacher Fontys Hogescholen
2001    Leraar SO / Interne Begeleiding Fontys Hogescholen
1998    Interne egeleiding Eduniek
1996    Certificaat Verantwoordelijkheden GMR ROAB
1989    Certificaat Introductiecursus Informatica Marnix Academie Utrecht
1983    Applicatiecursus Volledig bevoegd Onderwijzen Marnix Academie Utrecht
1980   Speerpunt Lezen  SAC
1979   Zelfstandig Werken SAC
1977    Hoofdakte KLOS Amersfoort
1976    KLOS Amersfoort
1973    MAVO Maarssen