Video interactie begeleiding

De basis van goed lesgeven is een geslaagde interactie tussen leerling en leerkracht. Het maken van video-opnames is  een goed middel om deze interactie vast te leggen.  In een video-begeleidingstraject kan de leerkracht effectief werken aan zijn/haar leervraag.  Juist de combinatie van de video-opnamen en de feedback van een begeleider, het samen overleggen en bekijken, heeft effect. Ik als begeleider maak van de beelden een microanalyse.

Kenmerkend voor videobegeleiding is dat er wordt uitgegaan van de kwaliteiten die iemand heeft. Wat lukt er al? In welke situatie was dat? Welk gedrag vertoonde je toen?  Kijkend naar de beelden die zijn gemaakt in de groep, wordt er samen geanalyseerd. Door middel van beeld-voor-beeld analyses wordt gekeken hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen. De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden met elkaar in verband gebracht.

Het begeleidingstraject ziet er als volgt uit:

  • Gesprek: voordat er een video-opname in de klas wordt gemaakt, voer ik een intake gesprek met de leerkracht en de leidinggevende. In dit gesprek wordt de vraagstelling duidelijk en de werkwijze toegelicht. Wat verwacht je van de begeleiding, wat wil je aanpakken? Als dat duidelijk is wordt er een afspraak gemaakt voor de eerste opname.
  • De opname: op het afgesproken moment kom ik in de klas een video-opname maken van maximaal drie kwartier. Ik zal de opname analyseren. Daarna stuur ik  een kopie  naar de leerkracht  waardoor deze zich kan voorbereiden op het gesprek.
  • De eerste keer terugkijken: analyseren van de beelden en zien van het verband met de vraagstelling.
  • Tweede opname en tweede gesprek: zien van veranderingen en patronen, vervolgdoelen stellen. Deze cyclus van opname en bespreken kan zich een aantal keren herhalen. Met niet te lange tijd tussen de opnames.
  • Afronding: de evaluatie. Samen wordt besproken wat een gunstig effect heeft gehad. Eventueel kan er nog een herhalingsopname worden gepland na een langere periode.

Voor de leerkracht is het belangrijk te weten dat  ik zorgvuldig omga met de video-opnames en respect heb voor de privacy. De opnames worden dan ook nooit aan anderen getoond zonder toestemming.

Video Interactie Begeleiding kan ook worden toegepast bij individuele leerlingen, bij groepsproblemen, in gesprek met de leerling, t.a.v. de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat in de school, bij implementatie van nieuwe trajecten, etc.